માહિતી


જાતિય સતામણી
ફરિયાદ નિવાર સમિતિ

india.gov.in
મહત્‍વનો લક્ષ્‍યાંક
પર્યાવરણ અંગેની જાગૃતિ કેળવવા તથા પર્યાવરણની સુધારણા અને રક્ષણ કરવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા દેશમાં શાળાના બાળકોને સાંકળી ઇકો કલબની સ્થાપના કરવી.