ઇ-નાગરિક


જાતિય સતામણી
ફરિયાદ નિવાર સમિતિ

india.gov.in
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
પ્રસ્તાવના
સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો
નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યરીતિ
કામગીરીના નિકાલ અર્થે પ્રસ્થાપિત ધોરણો
કર્મચારીઓના પોતાના કાર્યો, નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ, હાથપોથી અને રેકર્ડઝ
નિયંત્રણમાં હોય તેવા દસ્તાવેજોનો પ્રકાર / વર્ગો
પોલીસીના અમલમાં લોકો સાથે સંપર્ક કે પરામર્શની પ્રવર્તમાન વ્યવસ્થા
બોર્ડ, કાઉન્સિલો, સમિતિઓ અને બીજા મંડળોની બેઠકોની કાર્ય નોંધો
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને મળતાં માસિક મહેનતાણાં તથા વળતરની વિગતો
કચેરીની અંદાજ પત્ર અને બજેટ સંબંધિત વિગતો
આર્થિક સહાય કાર્યક્રમની વિગતો
જી.સી.ઇ.આર.ટી. કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા અપાતી રાહત
જી.સી.ઇ.આર.ટી. કચેરીમાંથી વીજાણું માધ્‍યમ દ્વારા આપવામાં આવતી માહિતી
જી.સી.ઇ.આર.ટી. કચેરીનો કામકાજનો સમય
પબ્‍લિક ઇર્ન્‍ફમેશન ઓફિસરની માહિતી
અન્‍ય ઉપયોગી માહિતી