ખાતું
વિજ્ઞાન-ગણિત
પ્રાસ્તાકવિક
ગણિત્‍અને વિજ્ઞાનના વિષયોને સમાવતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રારંભિક માધ્યગમિક અને ઉચ્ચીતર માધ્ય મિક શાળાઓમાં ગુણવત્તા સુધારવાના હેતુથી વિજ્ઞાન અને ગણિત સધન રીતે શીખવવાના હેતુથી જી.સી.ઇ. આર.ટી. ના વિજ્ઞાન અને ગણિત એકમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
 
ઉદ્દેશો
પ્રવૃત્તિઓ