ખાતું
અભ્યાસક્રમ અને મૂલ્યાંકન

ઉદ્દેશ

અભ્‍યાસક્રમના નિર્માણનાં વિશિષ્‍ટ લક્ષણો

કામગીરીના ખાસ પાસા

અભ્‍યાસક્રમ સમીક્ષા

નાણાંકીય સહાય

પૂરા કરેલા કામો

મૂલ્‍યાંકન

બ્લુ પ્રિન્ટ સંરચના

પી.ટી.સી પ્રથમ વષૅં

પી.ટી.સી બીજુ વષૅં - 1

પી.ટી.સી બીજુ વષૅં - 2

સુધારેલો અભ્યાસક્રમ

પ્રાથમિક બુનિયાદી અધ્‍યાપન મંદિર (પી.ટી.સી.)

શારીરિક શિક્ષણ પ્રમાણપત્ર (સી. પી. એઙ) પુનર્ગઠતિ અભ્‍યાસક્રમ

રમતોત્સવ

પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટે દર વર્ષે શાળા, CRC, BRC, જિલ્લા, ઝોન અને રાજ્ય કક્ષાએ રમતોત્સવ યોજવો જોઇએ

પી.ટી.સી. કોલેજના તાલીમાર્થીઓ અને વ્યાસખ્યાતાઓ માટે દર વર્ષે ઝોન અને રાજ્ય કક્ષાએ રમતોત્સવ યોજવો જોઇએ

સી.પી. એફ. અને ડી.પી.એફ. કોલેજના તાલીમાર્થીઓ અને વ્યાસખ્યાતાઓ માટે રાજ્યકક્ષાએ રમતોત્સવ યોજવો જોઇએ