સંપર્ક
જાતિય સતામણી
ફરિયાદ નિવાર સમિતિ
india.gov.in
સંપર્ક

ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ (GCERT) (ગુજરાત સરકાર)

’’વિદ્યા ભવન’’, સેકટર-૧ર,

ગાંધીનગર, ગુજરાત.

ફોન નં. (પી.એ ટુ ડાઈરેકટર) ૨૩૨૫૬૮૦૮

ફેકસ : ૦૭૯-૨૩૨૫૬૮૧૨

ઇ-મેઇલ :director-gcert@gujarat.gov.in

વેબસાઇટ :http://www.gcert.gujarat.gov.in

વધુ જાણકારી માટે કૃપયા સંપર્ક કરો

ડો. ટી.એસ.જોષી
નિયામક (ઇ. ચા.)- જી.સી.ઇ.આર.ટી.,

શ્રી બી.સી.સોલંકી
સચિવ-જી.સી.ઇ.આર.ટી,