ખાતા વિશે
વિકાસનાં તબક્કા
૧૯૬૨ – સ્ટે ટ ઇન્ટિ૩૧૦ ટયુટ ઓફ એજ્યુકેશન (SIE)
૧૯૮૮ – SIE નું GCERT માં રૂપાંતર
૧૯૯૮ – GCERT ની સોસાયટી રજીસ્ટ્રે શન ધારા ૧૮૬૦ હેઠળ નોંધણી