માહિતી


જાતિય સતામણી
ફરિયાદ નિવાર સમિતિ

india.gov.in
રમતોત્સવ

પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટે દર વર્ષે શાળા, CRC, BRC, જિલ્લા, ઝોન અને રાજ્ય કક્ષાએ રમતોત્સવ યોજવો જોઇએ

પી.ટી.સી. કોલેજના તાલીમાર્થીઓ અને વ્યાસખ્યાતાઓ માટે દર વર્ષે ઝોન અને રાજ્ય કક્ષાએ રમતોત્સવ યોજવો જોઇએ