સંબંધિત કડીઓ


જાતિય સતામણી
ફરિયાદ નિવાર સમિતિ

india.gov.in
જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનની સૂચિ
ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લા ઓમાં કામ કરતી જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનની સૂચિ :
ક્રમ જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનનું સરનામું વેબસાઇટ/ઇ-મેઇલ E-mail Address
આચાર્ય, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન રાયખડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ફોન : (૦૭૯) ૨૫૩૫૭૫૪૧ , ૨૫૩૮૧૦૯૬ www.dietahmrural.org
diet-ahd@gujarat.gov.in
આચાર્ય, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ગોતા – ઓગણજ, ગ્રીમકો સામે, અમદાવાદ ફોન : (૦૭૯) ૬૫૪૪૪૫૧૯, (૦૨૭૧૭) ૨૪૨૬૬૬ www.dietahmdcity.org
diet-urban-ahd@gujarat.gov.in
આચાર્ય, ડૉ. જીવરાજ મહેતા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ચિત્તલ રોડ, આંખની હોસ્પિટલની સામે, અમરેલી-૩૬૫ ૬૦૨. ફોન : (૦૨૭૯૨)૨૨૦૦૫૯ www.dietamr.webs.com
diet-amr@gujarat.gov.in
આચાર્ય, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, મુ પો. વલાસણ, કેનાલની બાજુમાં આણંદ-સોજીત્રા રોડ, આણંદ-૩૮૮૩૨૬ ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૯૧૮૧૩ www.dietanand.org
diet-and@gujarat.gov.in
આગળ જુઓ