ખાતું
નક્કી કરેલા સંશોધન ક્ષેત્રો
અધ્યયન – અધ્યાપન પ્રક્રિયાઓ

Evaluation of Pupils Academic Achievement

સેવા અંતર્ગત શૈક્ષણિક સિદ્ધિનું તાલીમ સંસ્થા્ઓનું મૂલ્યાંકન

વિવિધ, શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ સંસ્થા ઓ (જેવી કે SCERT, SIEMAT, DIET, BRC, CRC, VEC, VCWC વિ.) ની કામગીરી

 
આગળ જુઓ