ખાતું
ઉધ્દ્વણકરણ શ્રેણી
ગ્રંથ – ૧ (૧૯૯૯-૨૦૦૦)
વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક સિધ્ધિષઓનું મૂલ્યાંમકન
ગ્રંથ – ર (૧૯૯૯-૨૦૦૦)
સેવા અંતર્ગત શિક્ષકોના તાલીમ કાર્યક્રમ, લૌકિક સમસ્યાંઓ, અભ્યાસ અધવચ્ચેત પડતો મૂકવાના કિસ્સાક, સમુદાય સંબંધી પ્રશ્નોનું મૂલ્યાં કન.
ગ્રંથ – ૩ (૧૯૯૯-૨૦૦૦)
શૈક્ષણિક સિધ્ધિઓ પર અભ્યાસ
Volume – 4 (2000-2001)
Studies on Academic Achievement
ગ્રંથ – ૫ (૨૦૦૦-૨૦૦૧)
પાઠ્યપુસ્તગક મૂલ્યાંકન અને સેવા અંતર્ગત તાલીમ પર અભ્યાસ
ગ્રંથ – ૬ (૨૦૦૦-૨૦૦૧)
શિક્ષકોના અભિગમ અને ક્ષમતા પર અભ્યાસ
ગ્રંથ – ૭ (૨૦૦૦-૨૦૦૧)
Studies on Teaching Learning Process
Volume – 8 (2000-2001)
અભ્યાસ અધવચ્ચે છોડી દેવાની ઘટનાઓ, વસતી શિક્ષણ, માતા-શિક્ષક સહયોગ, કન્યા કેળવણી, વૈકલ્પિક શાળાભ્યા‍સ, નિરક્ષરતા, વિશિષ્ટ જૂથના બાળકો પર અભ્યાસ.
આગળ જુઓ