ખાતા વિશે
ડિરેકટરનો સંદેશ
એક રાજ્ય સ્ત.રની સંસ્થાૈ તરીકે અમે નીચેનાં ક્ષેત્રોમાં આગળ પડતું કામ કરીએ છીએ.
અભ્યાસસક્રમનું માળખું તૈયાર કરવું.
શિક્ષણ પદ્ધતિ
ડિસ્‍ટન્સ્ એજ્યુકેશન
કિશોર અવસ્થાટનું શિક્ષણ
વિકલાંગ બાળકો માટેનું શિક્ષણ
ભારરહિત શિક્ષણ
શૈક્ષણિક સંશોધન
ડિરેકટર
GCERT, ગાંધીનગર